Wczytuję dane...
Regulamin konkursu "Mio wspiera OSP"

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem internetowym:

REGULAMIN KONKURSU „MIO wspiera OSP”

Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Puławskiej 405 a w Warszawie. Obsługą konkursu zajmuje się Click Sp. z o.o. Technikalia Sp. k.,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Spisaka 66.

1. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej https://www.mio.com/pl_pl/ oraz na fanpage MIO Polska w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Nagrody będą przyznawane raz w miesiącu przez 6 miesięcy.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie firmy i na stronie internetowej www.technikalia.pl

3. W Konkursie może wziąć udział każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana w Polsce (dalej: Uczestnik).

4. Warunki i zasady udziału w Konkursie:

  1. Przesłanie zdjęcia/filmu/kolażu (forma dowolna) osób pracujących w jednostce na tle związanym tematycznie z Ochotniczą Strażą Pożarną (np. samochód, budynek OSP)
  2. Zgłoszenia można wysłać na adres mailowy mio@technikalia.pl do 25 dnia każdego miesiąca.
  3. Komisja Konkursowa złożona z pracowników organizatora i wyłoni i nagrodzi jedną najciekawszą realizacje w miesiącu przez cały rok. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych dla wyróżnionych Uczestników.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 dnia następnego miesiąca na stronie internetowej oraz na fanpage firmy.

6. Nagrodą w Konkursie jest 1 z 6 urządzeń MiVue C540 oraz vouchery z 15% rabatem na zakup dowolnych wideorejestatorów znajdujących się na stronie technikalia.pl.

7. Każda jednostka OSP lub strażak, który wyśle na adres mio@technikalia.pl skan ważnej legitymacji strażackiej otrzyma kod uprawniający do 15% zniżki do wykorzystania w sklepie Technikalia.pl.

8. Nagroda będzie wysłana do Uczestnika w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu pod warunkiem otrzymania od osoby nagrodzonej informacji o adresie wysyłki.

9. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać adres do wysyłki na adres mail-owy: mio@technikalia.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Jeśli Wygrany nie prześle adresu w wymaganym czasie, traci prawo do Nagrody

10. Wygrany zgadza się na publikacje konkursowego zdjęcia, filmiku na fanpage na Facebooku firmy MIO. Po odebraniu nagrody wygrany zobowiązuje się raz na kwartał oznaczyć markę MIO na kanałach social media lub udostępnić zdjęcie/film z użytkowania nagrody.

11. Pozostałe jednostki OSP, które brały udział w konkursie dostaną zniżki na produkty marki MIO.

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

13. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik/Uczestnicy wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz na przetwarzanie innych danych osobowych (m.in. nazwę placówki, adres, miejscowość) niezbędnych przy realizacji Konkursu.

14. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres: MiTAC Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Puławska 405a, 02-801 Warszawa, Polska lub drogą elektroniczną na adres: stelmasiak@mio.com z dopiskiem w temacie wiadomości „MIO wspiera OSP”.  Reklamacje można zgłaszać w okresie trwania Konkursu oraz w okresie 30 dni od ogłoszenia jego wyników.

15. Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

16. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

17. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursami mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją zasad Regulaminu.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Konkursu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała trzeciego dnia od dnia od jej ustanowienia. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw słusznie nabytych przez Uczestników.

19. W kwestiach nieokreślonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).

20. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w ramach i na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu - zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

21. Administratorem danych osobowych jest Organizator MiTAC Europe Ltd. oraz firma obsługująca konkurs - Click Sp. z o.o. Technikalia Sp. k.

22. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych).

23. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie jego danych - które obejmuje przesłanie zgłoszenia konkursowego oraz - w przypadku laureatów- podanie danych osobowych.

24. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, oraz po jego zakończeniu (w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, polegającego na zabezpieczeniu informacji w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników wobec Organizatora. Ponadto  dane Uczestników, którzy są laureatami Konkursu – przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Konkursie.

25. Udział w Konkursie i tym samym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, do rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

26. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez wysłanie e-mail na adres stelmasiak@mio.com.

27. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

28. Administrator danych osobowych przekazuje dane Uczestników podmiotom, którym powierzył przeprowadzenie Konkursu oraz wysyłkę Nagród. Dane Uczestników mogą być przesłane podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku ewentualnych sporów na tle Konkursu. Dane mogą tez być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego z mocy prawa.