Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.technikalia.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Świadczenie usług elektronicznych
4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
6. Zamówienia
7. Płatności i ceny
8. Dostawa
9. Odstąpienie od umowy
10. Reklamacje dotyczące towarów
11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
12. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
1.2. Dostawca - oznacza firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
1.3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
1.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
1.7. Konsument– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
1.8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści.
1.9. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
1.10. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.
1.11. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
1.12. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.
1.13. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.14. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
1.15. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.technikalia.pl.
1.16. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.
1.17. Sklep Internetowy (Sklep) – witryna internetowa dostępna pod adresem www.technikalia.pl za pośrednictwem której Klient może dokonywać zakupu Towaru.
1.18. Sprzedawca – oznacza przedsiębiorstwo działające pod firmą Technikalia sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spisaka 66 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000696105, NIP: 5223100899, REGON 368339740, adres e-mail sklep@technikalia.pl, numer kontaktowy +48 533 133 827 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).
1.19. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.20. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów zawarta w języku polskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Technikalia sp. z o.o. Sp. k. a Klientem z wykorzystaniem witryny internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Technikalia sp. z o.o. Sp. k.
1.21. Usługodawca - oznacza przedsiębiorstwo działające pod firmą Technikalia sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spisaka 66 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000696105, NIP: 5223100899, REGON 368339740, adres e-mail sklep@technikalia.pl, numer kontaktowy +48 533 133 827 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).
1.22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
1.23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.24. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
1.25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa, określające w szczególności rodzaj, liczbę Towaru oraz inne istotne warunki.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.technikalia.pl.
2.2. Regulamin jest zgodny z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.3. Regulamin określa w szczególności:
2.3.1. zasady rejestracji konta i korzystania z niego w ramach Sklepu Internetowego,
2.3.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,
2.3.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
2.3.4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Nazwa Usługodawcy Technikalia sp. z o.o. Sp. k.
Adres siedziby/prowadzenia działalności ul. Spisaka 66, 02-495 Warszawa
Organ, który zarejestrował działalność
gospodarczą przedsiębiorcy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
NIP 5223100899
REGON 368339740
KRS 0000696105
Adres poczty elektronicznej sklep@technikalia.pl
Adres strony internetowej www.technikalia.pl
Numer telefonu  +48 533 133 827


2.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.5.1. komputer z dostępem do internetu,
2.5.2. dostęp do poczty elektronicznej,
2.5.3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
2.5.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

3. Świadczenie usług elektronicznych

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.technikalia.pl

4.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4.2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym wymaga od Użytkownika:
4.2.1. zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz adres dostawy.
4.2.2. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.
4.2.3. Rejestracja Konta wymaga ponadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru) Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.4. Wymagana jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacji ich warunków.
4.2.5. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.
4.2.6. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
4.3. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczna rejestracja konta w sklepie internetowym. Wystarczy wybrać przycisk "Kupuję bez rejestracji", a następnie wypełnić formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz adres dostawy. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo podać dane wymagane do rejestracji, oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4.4. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
4.4.1. Wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
4.4.2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
4.4.3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń służących do automatyzacji;

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. Umowa sprzedaży może zostać zawarta po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 4 Regulaminu w szczególności po rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz wybraniu i dodaniu do koszyka Towaru;
5.2. W trakcie składania zamówienia do momentu jego finalizacji poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź" – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i kontynuowanie zakupów poprzez wprowadzenie do koszyka kolejnego towaru.
5.3. Po złożeniu Zamówienia, na pocztę elektroniczną podaną w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
5.4.1. przedmiotu zamówienia,
5.4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
5.4.3. wybranej metody płatności,
5.4.4. wybranego sposobu dostawy,
5.5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub jego wysyłki umowę Sprzedaży uważa się za zawartą.
5.6. Dostęp do historii zamówień możliwy jest po zalogowaniu na Konto Klienta w Sklepie.
5.7. Technikalia sp. z o.o. Sp. k. dopuszcza możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży w drodze negocjacji prowadzonej za pomocą tradycyjnej poczty na adres Technikalia sp. z o.o. Sp. k. podany w pkt. 2.4. niniejszego Regulaminu.
5.7.1. Negocjacjom podlegają cena Towaru i zapisy Regulaminu dotyczące jego dostawy.
5.7.2. Negocjacje, o których mowa powyżej muszą być prowadzone z poszanowanie dobrych obyczajów, a w szczególności z zamiarem zawarcia Umowy.
5.7.3. Do zawarcia Umowy opartej na negocjacjach dochodzi na warunkach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego w szczególności zgodnie z art. 72 §1.
5.7.4. Każda ze Stron biorących udział w negocjacjach ma zakaz ujawniania czy przekazywania osobom trzecim informacji, które z zastrzeżeniem poufności zostały jej udostępnione przez drugą stronę.

6. Zamówienia

6.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zdjęcia, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6.2. Oferta Sklepu skierowana jest do Konsumentów, Przedsiębiorców jak i podmiotów gospodarczych, będących osobami prawnymi.
6.3. Zamówienia realizowana są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.4. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa).
6.5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca może kontaktować się telefonicznie lub wysłać wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail w celu:
6.5.1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
6.5.2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
6.5.3. propozycji zmian, tzw. Kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu itp. Kontroferta, o której mowa, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
6.6. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych.
6.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
6.8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
6.9. Złożenie zamówienia możliwe jest na zasadach opisanych w pkt. 5 Regulaminu.
6.10. Wysyłka produktów ze statusem „dostępny" następuje w ciągu 72 godzin (dni robocze) od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Technikalia sp. z o.o. Sp. k.. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku towaru ze statusem: dostępny na zamówienie. Wówczas sklep poinformuje klienta o terminie dostawy w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
6.11. Technikalia sp. z o.o. Sp. k. nie jest producentem oferowanych Towarów.
6.12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

7. Płatności i ceny

7.1. Ceny Towaru podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz inne składniki.
7.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę.
7.3. Płatność może być dokonana według wymienionych niżej sposobów:
7.3.1. za pomocą przelewu bankowego (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
Dane do płatności:
PKO BP
Numer konta: 95 1020 1055 0000 9302 0400 2366
Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu wpłaty na konto sklepu i przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,
7.3.2. gotówką za pobraniem - płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji),
7.3.3. płatności elektronicznych – Dotpay.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
7.4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
7.5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
7.6. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

8. Dostawa

8.1. Zamówienia wysyłane są z siedziby Sklepu Technikalia sp. z o.o. Sp. k. lub z biur partnerskich dostawców i dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówienia adres.
8.2. Koszt dostawy zamówień ustalony jest odpowiednio w zależności od wymiarów i wagi przesyłki, zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce informacyjnej: Koszt dostawy.
8.3. W przypadku potwierdzenia zamówienia i nieodebrania przesyłki dostarczonej w terminie zgodnym z zapisem w regulaminie klient może zostać obciążony kosztami związanymi z obsługą zamówienia, wysyłką oraz kosztami przesyłki zwrotnej.
8.4. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

9. Odstąpienie od Umowy

9.1. Każdemu konsumentowi korzystającemu z usług Sklepu www.technikalia.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy zakupu Towaru zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy (Towaru), bez podania przyczyny.
9.2. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze pisemnego oświadczenia wysłanego na adres siedziby na adres siedziby podany w pkt. 2.4. lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@technikalia.pl
9.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Technikalia sp. z o.o. Sp. k. będący operatorem Sklepu Internetowego www.technikalia.pl zwraca konsumentowi wszelkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Sklep otrzymał zwracany Towar. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru.
9.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument.
9.6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, o czym poinformuje konsumenta.
9.7. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres siedziby podany w pkt. 2.4. chyba że Klient i Sprzedawca ustalą inaczej.
9.8. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.
9.9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
9.11.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
9.11.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
9.11.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
9.11.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
9.11.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.11.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
9.11.7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9.11.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.11.9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
9.11.10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
9.11.11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Technikalia sp. z o.o. Sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na formularzu reklamacyjnym na adres poczty elektronicznej sklep@technikalia.pl lub na adres siedziby podany w pkt. 2.4.
10.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
10.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej prawidłowo zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni.
10.5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
10.6. Technikalia sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się dostarczyć sprzedaną rzecz bez wad.
10.7. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
10.8. Wszelkie spory wynikłe w związku ze sprzedażą przez Technikalia sp. z o.o. Sp. k. Towarów w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Spółka Technikalia sp. z o.o. Sp. k.
11.2. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
11.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
11.4. Klient podając przy składaniu zamówienia lub w trakcie rejestracji konta swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę w celu realizacji złożonego zamówienia.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę


11.5. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
11.6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
11.7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

11.8. Zasady przetwarzania danych osobowych 

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
12.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: zmiana obowiązujących przepisów prawa oraz zmiana polityki obsługi klienta. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.
12.5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
12.6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klienci mogą pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.
12.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu lub specyfikacji Zamówienia.
12.8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
12.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

Formularz odstąpienia od umowy [pdf]
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy [pdf]
Formularz reklamacyjny [pdf]
Regulamin [pdf]